ساختار_سازمانی

مدیر عامل
مهدی شوندی

مدیر آموزش و کیفیت
محمدصادق رضایی
مدیر تولید و مهندسی
علی بدیع زاده