محمد صادق رضاییمدیر برنامه ریزی و کیفیت
ms.rezaei@cac-co.com

محمد رضا سیفی
محمد رضا سیفیرئیس فناوری اطلاعات
mr.seifi@cac-co.com
image
احمد کمیجانیرئیس تولید
a.komijani@cac-co.com
image
سید داود دیباییرئیس کیفیت
d.ibaei@cac-co.com
image
سولماز اسماعیلیرئیس بازرگانی
s.esmaeili@cac-co.com
image
حسن پیرسراندیبرئیس فنی مهندسی
h.pirsarandib@cac-co.com
image
معصومه پاکت چیرئیس حسابداری مالی
m.pakatchi@cac-co.com
image
مریم انگورانیرئیس گمرک و ترخیص
m.angorani@cac-co.com
image
رضا تیموریرئیس حراست
r.teymoori@cac-co.com