جناب آقای دکتر شاهچراغی استاندار محترم قم به همراه هیئتی از مسئولان ادارات استان قم از جمله ادارات صمت، بانک ملی، محیط زیست، قضایی و شهرک های صنعتی و همچنین رئیس شهرک صنعتی محمودآباد روز سه شنبه اول آذر ماه 1401 از شرکت مبدل خودروی پاک بازدید کردند. مهمانان پس از بازدید از خط تولید شرکت در جلسه ای با فرآیندهای جاری شرکت آشنا شدند. در این جلسه ضمن هم اندیشی موانع موجود در مسیر تولید بررسی شده و راهکارهای مربوطه ارائه شد. امید است با رفع موانع و تسهیل تولیدو بهبود نقاط قوت، چشم انداز تعیین شده در دسترس قرار بگیرد.

Comments are disabled.