تشکیل مجمع عمومی سالیانه مبدل خودروی پاک


مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399 شرکت مبدل خودروی پاک در اردیبهشت سال 1400 تشکیل شد. پیش از شروع مجمع بازدید از خط تولید کارخانه و واحدهای شرکت به عمل آمد.

Comments are disabled.