مدیر عامل
مهدی شوندی

مدیر برنامه ریزی و کیفیت
محمدصادق رضایی
مدیر تولید و مهندسی
علی بدیع زاده