محمد صادق رضایی

Mohamad Sadegh RezaeiPlanning and Quality Manager
ms.rezaei@cac-co.com

محمد رضا سیفی
Mohamad Reza SeifiHead of IT
mr.seifi@cac-co.com
احمد کمیجانی
Ahmad KomijaniHead of Production
a.komijani@cac-co.com
داود دیبایی
Davood DibaeiHead of QC
d.dibaei@cac-co.com
سولماز اسماعیلی
Solmaz EsmaeiliHead of Commerce
s.esmaeili@cac-co.com
حسن پیرسراندیب
Hasan PirsarandibHead of NET
h.pirsarandib@cac-co.com
image
Masoumeh PakatchiHead of Accounting
m.pakatchi@cac-co.com
image
Maryam AngoraniHead of Clearance
m.angorani@cac-co.com
image
Reza TeymooriHead of Security
r.teymoori@cac-co.com