اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته استان قم

مبدل خودروی پاک با شرکت در اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1396/11/18 حضور پررنگ خود در عرصه تولید ملی را به نمایش گذاشت.
نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل با حضور …